123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Kam­bo­dża 2015

Kam­bo­dża (w la­tach 75-89 Kam­pu­cza) – kraj o po­wie­rzchni nie­co więk­szej od po­ło­wy po­wie­rzchni Pol­ski, za­miesz­ki­wa­ny przez nie­ca­łe 14 mln miesz­kań­ców. 94% miesz­kań­ców to Khme­ro­wie. Nie­ste­ty ostat­nie la­ta od­cis­nę­ły ne­ga­ty­wne sko­ja­rze­nia z tą naz­wą. Tzw. Czer­wo­ni Khme­ro­wie do­pro­wa­dzi­li w la­tach 75-79 do to­tal­ne­go wy­ni­szcze­nia kra­ju. Pod ich rzą­da­mi (pod przywództwem Pol Pota) zgi­nę­ło oko­ło 2,5 mln miesz­kań­ców. To czar­na kar­ta w hi­sto­rii Kam­bo­dży.

Obec­nie Kam­bo­dża jest mo­nar­chią kon­sty­tu­cyj­ną z bud­dyz­mem ja­ko re­li­gią do­mi­nu­ją­ce (po­nad 96%). Kam­bo­dża ze swo­ją dwu­ty­się­czną hi­sto­rią, a zwła­szcza cie­ka­wym okre­sem An­gkor z uni­ka­to­wą świątynią An­gkor Wat ot­wo­rzy­ła się na tu­ry­sty­kę i jest ce­lem wie­lu po­dróż­ni­ków. W kon­tek­ście nie­da­wne­go trzę­sie­nia zie­mi w Ne­pa­lu cie­szę się, że tu je­dzie­my, bo nic nie trwa wie­cznie.

Wa­lu­tą w Kam­bo­dży jest riel. W czasie naszej wyprawy za je­dne­go do­la­ra ame­ry­kań­skie­go do­sta­waliśmy 4080 rie­li, ale w przy­pad­ku pła­ce­nia do­la­ra­mi Kam­bo­dża­nie prze­li­cza­li do­la­ry po 4000. Tak więc warto było wymieniać dolary w kantorze. Stre­fa cza­so­wa w Kam­bo­dży jest UTC +7 (czy­li ta­ka sa­ma jak w Wiet­na­mie), tj. 5 go­dzin później niż w Pol­sce.

Plan na Kambodżę jest następujący:

 

Wyprawa do Kambodży w 2015 roku.

19.07.15. Prze­kra­cza­my gra­ni­cę wiet­nam­sko-kam­bo­dżań­ską w Tra­paing Sre i je­dzie­my do Kra­tie (ang. Kratie). Noc­leg w Kra­tie.
20.07.15. Zwie­dza­nie Kra­tie. Ob­ser­wa­cja z ło­dzi del­fi­nów w Me­kon­gu. Noc­leg w Kra­tie.
21.07.15. Prze­jazd do Kam­pong Thom (ang. Kampong Thom). Noc­leg w Kam­pong Thom.
22.07.15. Prze­jazd do Siem Reap (ang. Siem Reap). W dro­dze zwie­dza­nie Na­ga Brid­ge. Noc­leg w Siem Reap.
23.07.15. Zwie­dza­nie Siem Reap i An­gkor Wat (ang. An­gkor Wat). Noc­leg w Siem Reap.
24.07.15. Zwie­dza­nie pły­wa­ją­cej wios­ki Chong Khneas (ang. Chong Khneas) na jeziorze Tonle Sap (ang. Tonle Sap) i far­my jed­wab­ni­czej. Noc­leg w Siem Reap.
25.07.15. Prze­jazd do Bat­tam­bang (ang. Bat­tam­bang). Noc­leg w Bat­tam­bang.
26.07.15. Zwie­dza­nie oko­lic Bat­tam­bang. Noc­leg w Bat­tam­bang.
27.07.15. Prze­jazd do Kam­pong Chhnang (ang. Kam­pong Chhnang). Noc­leg w Kam­pong Chhnang.
28.07.15. Prze­jazd do Phnom Penh (ang. Phnom Penh). Noc­leg w Phnom Penh.
29.07.15. Ca­ło­dnio­we zwie­dza­nie mia­sta. Noc­leg w Phnom Penh.
30.07.15. Opu­szcza­my Kam­bo­dżę spły­wa­jąc ło­dzią po Me­kon­gu do Chau Doc, gdzie bę­dzie­my kon­ty­nuo­wać część wiet­nam­ską wy­pra­wy.

 

W kompleksie Angkor Wat. Kambodża.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W