123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 24.07.15

Dziś zwie­dza­liś­my oko­li­ce Siem Reap:

 

Okolice Siem Reap. Kambodża.


Sa­fa­ri dzień szes­na­sty – Kam­bo­dża dzień szó­sty – Siem Reap dzień trze­ci

Ra­no po­je­cha­liś­my na przy­stań, skąd dość du­żą ło­dzią po­pły­nę­liś­my zwie­dzić pły­wa­ją­cą wios­kę Chong Khneas na je­zio­rze Ton­le Sap:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chong Khneas. Ton­le Seap. Kam­bo­dża.

W dro­dze po­wrot­nej zwie­dzi­liś­my far­mę je­dwab­ni­ków. Wi­dzie­liś­my wszyst­kie eta­py po­wsta­wa­nia je­dwa­biu:

 

 

Je­dwab­ni­ki. Siem Reap. Kam­bo­dża.

Każ­dy je­dwab­nik ota­cza się ko­ko­nem zbu­do­wa­nym z nit­ki o dłu­go­ści po­nad 1 km:

 

Je­dwab­ni­ki oto­czo­ne ko­ko­na­mi. Siem Reap. Kam­bo­dża.

Z ko­ko­nów za­nu­rzo­nych w go­rą­cej wo­dzie od­wi­ja się nić:

 

Roz­wi­ja­nie ko­ko­nów. Siem Reap. Kam­bo­dża.

Z kil­ku ni­tek po­wsta­je przę­dza:

 

 

Przę­dze­nie je­dwab­nych włó­kien. Siem Reap. Kam­bo­dża.

Na­stęp­nie przę­dza jest bar­wio­na:

 

Za­bar­wio­na przę­dza je­dwab­na. Siem Reap. Kam­bo­dża.

Osta­te­cznym eta­pem jest tka­nie:

 

Tka­nie je­dwa­biu. Siem Reap. Kam­bo­dża.

Po­po­łu­dnie spę­dza­my jak zwyk­le lu­stru­jąc stra­ga­ny :-). Dziś zjad­łem py­szne­go gof­ra:

 

 
Tak powstał mój gofr. Siem Reap. Kambodża.

A wie­czór – to po­rząd­ko­wa­nie fo­to­gra­ficz­ne­go „urob­ku” i pra­ca nad dzien­ni­ka­mi po­dró­ży. Do usły­sze­nia ju­tro.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games