123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 25.07.15

Je­dzie­my do Bat­tam­bang:

 

Odcinek Siem Reap – Battambang.

W dro­dze za­trzy­mu­je­my się obe­jrzeć West Ba­ray. To sztu­czny zbior­nik wo­dy o po­wie­rzchni oko­ło 16 km kw., któ­re­go bu­do­wę roz­po­czę­to praw­do­po­dob­nie w XI w. Współ­cześ­nie zbior­nik słu­ży do gro­ma­dze­nia wo­dy w se­zo­nie de­szczo­wym i stop­nio­we­go od­da­wa­nia jej w po­rze su­chej, a tak­że – ja­ko miej­sce wy­po­czyn­ku dla Kam­bo­dżan. Nie­ste­ty, mi­mo po­ry de­szczo­wej, jest pra­wie pu­sty. Pu­ste są ró­wnież ha­macz­ki cze­ka­ją­ce tu na pla­żo­wi­czów. Po­go­da ta­ka so­bie, nie pa­da, ale nieba błę­kit­ne­go brak:

 

 

 

West Ba­ray. Kam­bo­dża.


Sa­fa­ri dzień sie­dem­na­sty – Kam­bo­dża dzień siód­my – Bat­tam­bang dzień pier­wszy


Miejsce zakwaterowania:Battambang (ang. Battambang)
Liczba mieszkańców:180 tys.
Wysokość n.p.m.:39 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:173 km


W Bat­tam­bang je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu Stung San­gke ko­ło go­dzi­ny czter­na­stej. Spraw­dzam na­sze po­ło­że­nie na ma­pie i oka­zu­je się, że miesz­ka­my ja­kieś 600 m od „cen­tral mar­ket”. Idzie­my. W mar­ke­cie jest dział „ogól­ny”, spo­żyw­czy i jest też miej­sce na ma­łe war­szta­ty (kra­wiec­kie, złot­ni­cze, itp.). Ru­sza­my do pra­cy:

 

 

War­szta­ty w mar­ke­cie cen­tral­nym. Bat­tam­bang. Kam­bo­dża.

Naj­cie­kaw­sze są je­dnak kam­bo­dżań­skie po­tra­wy (włą­cznie z ki­szo­ny­mi ogór­ka­mi):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro­duk­ty spo­żyw­cze w mar­ke­cie cen­tral­nym. Bat­tam­bang. Kam­bo­dża.

Póź­nym wie­czo­rem odwie­dza­my je­szcze raz plac przed mar­ke­tem cen­tral­nym. Jest ciem­no. Obok pla­cu prze­pły­wa rze­ka, a za rze­ką wi­dać świat­ła wiel­kie­go mia­sta (Bat­tam­bang – to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Kam­bo­dży):

 

Bat­tam­bang. Kam­bo­dża.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games