123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 21.07.15

Dziś jedziemy do Kampong Thom (ang. Kampong Thom):

 

Odcinek Kratie – Kampong Thom. Kambodża.

W dro­dze za­trzy­my­wa­liś­my się kil­ka ra­zy i mam cał­kiem spo­ro cie­ka­wych zdjeć. Ale – jak pi­sa­łem – nie mam w tym ro­ku lap­to­pa. Zdjęć wprost z apa­ra­tu nie mo­gę wsta­wiać na stro­nę, bo są zbyt du­że, a nie­któ­re wy­ma­ga­ją choć­by pod­sta­wo­wej ob­rób­ki. Z ko­lei ob­rób­ka zdjęć za po­mo­cą tab­le­tu jest zbyt pra­co­chłon­na. Ale myś­lę, że dziś roz­wią­za­łem ten prob­lem. Na­pi­sa­łem krót­ki pro­gram w php (nie myś­la­łem, że bę­dę pro­gra­mo­wał w Kam­bo­dży), któ­ry prze­ska­lu­je zdję­cia wy­sła­ne na ser­wer po czym lek­ko je wy­o­strzy. Mam na­dzie­ję, że to zna­cznie upro­ści pro­ces ilu­stro­wa­nia re­la­cji i od te­raz bę­dę mógł to ro­bić na bie­żą­co.

Kilka zdjęć z trasy:

 

 

Kramy na kółkach. Kratie. Kambodża.

 

 

 

Typowa khmerska zabudowa na palach. Okolice Kampong Thom. Kambodża.

Można też mieszkać w domu na tratwie:

 

Dom na tratwie pływającej po Mekongu. Kambodża.


Safari dzień trzynasty – Kambodża dzień trzeci – Kampong Thom


Miejsce zakwaterowania:Kampong Thom (ang. Kampong Thom)
Liczba mieszkańców:32 tys.
Wysokość n.p.m.:10 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 25 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:184 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu „Kom­pon­gThom Vil­la­ge” przed go­dzi­ną czter­na­stą. Jak pi­sa­łem wy­żej – dzi­siej­sze po­po­łu­dnie po­świę­ci­łem na pro­gra­mo­wa­nie, ale wie­czo­rem wy­szliś­my z Ewą na spa­cer i uda­ło się je­szcze zła­pać tro­chę świat­ła:

 

Pająki. Targ w Kampong Thom. Kambodża.

 

 

Owady. Targ w Kampong Thom. Kambodża.

 

Rambutany. Targ w Kampong Thom. Kambodża.

 

 

 

 

Owoce morza. Targ w Kampong Thom. Kambodża.

 

Na targu w Kampong Thom. Kambodża.Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games