123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 22.07.15

Jedziemy do Siem Reap (ang. Siem Reap). Do przejechania mamy niecałe 150 km:

 

Odcinek Kampong Thom – Siem Reap. Kambodża.

Je­dzie­my obok zie­lo­nych pól ry­żo­wych. Na je­dnym z pól pa­sie się tu­tej­sze byd­ło. Wy­glą­da to tro­chę eg­zo­tycz­nie :-):

 

Kambodżańskie bydło na polu ryżowym.

W dro­dze zwie­dza­my Sam­bor Prei Kuk – kom­pleks bu­dow­li z okre­su prze­dan­gkor­skie­go (z siód­me­go wie­ku):

X


 

 

Sam­bor Prei Kuk. VII wiek. Kam­bo­dża.

oraz Na­ga Brid­ge (most Na­ga). Most zbu­do­wa­ny w siód­mym wie­ku o wy­mia­rach: 86 me­trów dłu­go­ści, 16 sze­ro­ko­ści i 10 wy­so­ko­ści – do ro­ku 2006 uży­wa­ny do nor­mal­ne­go tran­spor­tu na dro­dze kra­jo­wej nr 6. Sło­wo Na­ga ozna­cza w san­skry­cie du­że­go wę­ża (w szcze­gól­no­ści „kró­la kob­rę”). Na­ga ro­dza­ju żeń­skie­go to Na­gi lub Na­gi­ni. Na­ga, któ­ry zdo­bi oma­wia­ny most ma dzie­więć głów. W Kam­bo­dży Na­ga wy­stę­pu­je czę­sto (w szcze­gól­no­ści w kop­lek­sie An­gkor) i ma róż­ną li­czbę głów, ale zaw­sze li­czba ta jest nie­pa­rzy­sta, bo tyl­ko li­czby nie­pa­rzy­ste są tu szczęś­li­we.

 

 

 

Naga Bridge. VII wiek. Kambodża.

 

Dziewięciogłowy Naga strzegący mostu. VII wiek. Kambodża.


Ko­ło po­łu­dnia do­jeż­dża­my do Siem Reap i roz­po­czy­na­my:

Safari dzień czternasty – Kambodża dzień czwarty – Siem Reap dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Siem Reap (ang. Siem Reap)
Liczba mieszkańców:175 tys.
Wysokość n.p.m.:18 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 25 °C
Liczba noclegów:3
Odległość od poprzedniego postoju:147 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu „Sok­ha Rot”. Chwi­lę od­po­czy­wa­my i idzie­my roze­jrzeć się po oko­li­cy:

 

 

 

 

W Siem Reap. Kambodża.

Tra­fia­my na „Sta­ry Ry­nek” (Old mar­ket), gdzie (po­dob­nie jak w Kra­tie) moż­na ku­pić np. ta­kie „przy­sma­ki” :-):

 

 

Na rynku w Siem Reap. Kambodża.

Za­pa­da zmierzch, ale ży­cie w mie­ście nie za­mie­ra. Ko­lo­ro­we neo­ny za­pra­sza­ją:

 

 

 

Siem Reap. Kambodża.

W ho­te­lu lą­du­je­my ko­ło dwu­dzie­stej dru­giej. Dob­ra­noc :-).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games