123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 29.07.15

Safari dzień dwudziesty pierwszy – Kambodża dzień jedenasty – Phnom Penh dzień drugi

Cały dzień zwiedzamy Phnom Penh. Przed południem mierzymy się z tragiczną historią czasów Czerwonych Khmerów. Odwiedzamy Tuol Sleng (Obóz S-21) oraz Pola śmierci w Choeung Ek:

 

Stu­pa po­świę­co­na ofia­rom Czer­wo­nych Khme­rów. Po­la śmier­ci. Choeung Ek. Kam­bo­dża.

Po­tem zwie­dza­my Świą­ty­nię Phonm. Świą­ty­nia stoi na wzgó­rzu, któ­re – jak gło­si le­gen­da – ka­za­ła usy­pać za­moż­na wdo­wa o imie­niu Penh po tym, jak zna­laz­ła uno­szą­cy się na wo­dzie pień drze­wa, w któ­re­go dziup­li od­kry­ła czte­ry fi­gur­ki Bud­dy. Stąd po­cho­dzi naz­wa mia­sta Phnom Penh, któ­ra ozna­cza Gó­ra (pa­ni) Penh:

 

 

 

Świątynia Penh. Phnom Penh. Kambodża.

Po po­łu­dniu po­go­da się po­psu­ła. Pa­da. Tak wy­glą­da­ją uli­ce Phnom Penh w desz­czu:

 

Phnom Penh. Kam­bo­dża.

Blis­ko na­sze­go ho­te­lu jest za­da­szo­ny mar­ket. Idzie­my tam i jak zwyk­le i z nie­zmier­nym zdzi­wie­niem oglą­da­my eg­zo­tycz­ne pro­duk­ty ży­wno­ścio­we:

 

 

Kra­by i ry­by na stra­ga­nach w Phnom Penh. Kam­bo­dża.

Czas pły­nie, ściem­nia się, a po­go­da bez zmian. Wy­ko­rzy­stu­jąc chwi­lo­wą prze­rwę w desz­czu wra­ca­my do ho­te­lu.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games