123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 28.07.15

Rano proszę przewodnika, żeby zawiózł nas jeszcze raz do pływającej wioski. Światło jest zdecydowanie lepsze niż wczoraj. Zdjęcia są:

X


 

 

 

 

 

 

W pływającej wiosce w Kampong Chhnang. Kam­bo­dża.

Potem śniadanie i jedziemy do stolicy Kambodży – Phnom Penh (ang. Phnom Penh). Do przejechania mamy niecałe 100 km:

 

Odcinek Kampong Chhnang – Phnom Penh.


Safari dzień dwudziesty – Kambodża dzień dziesiąty – Phnom Penh dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Phnom Penh (ang. Phnom Penh)
Liczba mieszkańców:1,5 mln
Wysokość n.p.m.:12 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:100 km


W Phnom Penh je­steś­my przed je­de­na­stą. Żeg­na­my się z na­szym prze­wo­dni­kiem i kie­row­cą. W Sa­li­ta Ho­tel spo­ty­ka­my się z no­wym prze­wo­dni­kiem, któ­ry przed­sta­wia nam plan zwie­dza­nia mia­sta. Dzi­siaj ru­szy­my o czter­na­stej na po­po­łu­dnio­we zwie­dza­nie, a ju­tro bę­dzie­my zwie­dzać mia­sto w dwóch tu­rach (ran­nej i po­po­łu­dnio­wej).

Zgodnie z planem, o czternastej ruszamy zwiedzać Pałac Królewski w Phnom Penh:

 

X


 

 

Pałac Królewski. Phnom Penh. Kam­bo­dża.

Po­go­da – jak wi­dać na po­wyż­szych zdję­ciach – ro­bi się po­chmur­no i sza­ro, za­czy­na pa­dać. W zwie­dza­niu to nie przesz­ka­dza. Zwie­dza­my ogro­dy, mu­zeum, wnę­trza pa­ła­cu, ale cie­ka­wych zdjęć te­go dnia już nie zro­bi­łem.

Po opu­szcze­niu Pa­ła­cu je­dzie­my na przy­stań nad Me­kon­giem, gdzie cze­ka na nas łódź wy­ciecz­ko­wa. Je­dzie­my na prze­jaż­dżkę po Me­kon­gu. Z rze­ki mo­że­my zo­ba­czyć pa­no­ra­mę Phnom Penh, ale jak na­pi­sa­łem wy­żej – wa­run­ków do zdjęć nie ma. Jest sza­ro i bu­ro :-(. Zbli­ża się wie­czór i wra­ca­my do ho­te­lu.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games